Cho em xin que diêm, que đóm và côca nước để hãm phê ê ê ê ê

Cho em xin que diêm, que đóm và côca nước để hãm phê ê ê ê ê
Quẩy lên nào!!!!
(Đanh Đá)
Cho em xin que diêm, que đóm và côca nước để hãm phê ê ê ê ê Quẩy lên nào!!!! (Đanh